Smartex

By In WTO

wto-vcciTrung tâm WTO http://trungtamwto.vn/ là đơn vị trực thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), được thành lập nhằm hỗ trợ về pháp lý cho các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

By In WTO

Vietnam gia nhap wto1. Các Hip định thương mại và tiến trình gia nhập WTO của Việt Nam

- Từ đầu những năm 90 Việt Nam đã bắt đầu quá trình tham gia vào nền kinh tế thế giới

-  1-1995: Việt Nam nộp đơn xin gia nhập WTO. Ban Công tác xem xét việc gia nhập của Việt Nam được thành lập với Chủ tịch là ông Eirik Glenne, Đại sứ Na Uy tại WTO (riêng từ 1998–2004, Chủ tịch là ông Seung Ho, Hàn Quốc)

-  8-1996: Việt Nam nộp “Bị vong lục về chính sách thương mại”

-   1996: Bắt đầu đàm phán Hiệp định Thương mại song phương với Hoa kỳ (BTA)

-  1998 - 2000: Tiến hành 4 phiên họp đa phương với Ban Công tác về Minh bạch hóa các chính sách thương mại vào tháng 7-1998, 12-1998, 7-1999, và 11-2000. Kết thúc 4 phiên họp, Ban công tác của WTO đã công nhận Việt Nam cơ bản kết thúc quá trình minh bạch hóa chính sách và chuyển sang giai đoạn đàm phán mở cửa thị trường.

- 7-2000: ký kết chính thức BTA với Hoa Kỳ